میکرو فیلتر

میکروفیلترها

عرضه تنواع میکرو فیلترهای هوای فشرده با گارانتی و خدمات پس از فروش AIRTRUST.

میکرو فیلترهای هوای فشرده جهت جذب بخارات روغن ، آب و سایر آلودگیها در مسیر هوای فشرده به کار گرفته می شوند .

هرچند که میکروفیلترها از نظر مالی در یک پکیج هوای فشرده سهم اندکی را دارند ولی عملکرد آنها بسیار حائز اهمیت است .

برای اثبان موضوع فوق فقط باید بدانیم طول عمر درایرها وابسته به عملکرد میکروفیلترهاست .

میکروفیلترهای AIRTRUST در دو تیپ رزوه ای که متریل پوسته و کله فیلتر آن از آلومینیوم می باشد و تیپ فلنچ دار که متریال آن از آهن است ، ارائه می گردند .

نمونه های رزوه ای بصورت وارداتی و نمونه های فلنچ دار ساخت داخل است .

المنتها نیز از کاغذ مرغوب بهره مند است ضمن اینکه نحوه پیچش کاغذ بصورت زیگ زاگ است که نسبت به نمونه های معمولی تا سه برابر کاغذ بیشتر استفاده می گردد و در نتیجه از طول عمر مناسب ( تا ۵۰۰۰ ساعت ) برخوردار هستند .

میکرو فیلترها با مش ۱ و ۰٫۰۱ میکرون و نمونه های کربی تا ۰٫۰۰۳ میلی گرم در هر متر مکعب قدرت جذب ذرات بخار را دارند .