مشاوره فنی و مهندسی:

با توجه به اهمیت در نظر گرفتن مشخصات و اطلاعات مهندسی مربوط به خرید هر تجهیز تیم مهندسی شرکت AIRTRUST  از ابتدای خرید هر پروژه در کنار شرکتهای خریدار قرار خواهد گرفت و با ارائه تمامی مدارک فنی و مهندسی و همچنین برگزاری جلسات متعدد به منظور راهنمایی جهت خرید ایده ال توسط شرکتهای خریدار خدمات لازم را ارائه می دهد .

این خدمات شامل ارائه مدارک فنی و کاتالوگ ها و محاسبات لازم به منظور سایزینگ مناسب تجهیزات مورد نیاز مشتریان اقدام و قبل از اجرای پروسه خرید این مدارک در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در انتخاب تجهیز بدرستی اقدام گردد.

 با دریافت INQUIRY و فایل MR از مشتری و بررسی شرایط سایت ومیزان دبی ، فشار و کیفیت هوای فشرده وگازهای صنعتی مورد نیاز مشتری پس از بررسی با ارائه Technical Offer شامل درنظر گرفتن شرایط سایت وتمامی محاسبات و ضمیمه کردن تمامی مدارک فنی هر تجهیز کلیه اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت یک خرید خوب در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت .

همچنین پس از اتمام پروسه خرید توسط مشتریان تیم مهندسی با ارائه مدارک مورد نیاز جهت بهره برداری و مدارک مورد نیاز جهت نصب و PIPING ، Cabling ، بهره برداری ، اجرای صحیح تعمیرات و نگهداری و… تمامی خدمات مهندسی مورد نیاز جهت بهره برداری را ارائه میدهد.   

وب سایت در حال بروز رسانی می باشد .....

X