پژمان صادقی

مدیر عامل

سید محمد امین معظمی

معاونت بازاریابی و فروش

مهدی حاجی حیدری

معاونت فنی مهندسی

سید رضا موسی زاده

مدیر دپارتمان خدمات پس از فروش

سلمان احمدی

مدیر دپارتمان بلوئر

فرشاد بیات

معاونت مالی

حامد خواجه امیری

مدیر IT